Our Past Presidents

H N Nathani

Shri. H. N. Nathani

1991-1993

Suresh Attal

Shri. Suresh Attal

1996-1997

AISA Data 2-10

Shri.Vasudev Kaduskar

2000-2001

AISA Data 2-14

Shri. Sunil Bora

2004-2005

Shri Rajesh Raut

Shri. Rajesh Raut

2008-2009

parvesh batra 1213

Shri. Parvesh Batra

2012-2013

satish lonikar 1516

Shri. Satish Lonikar

2015-2016

D L Malani

Shri. D.L. Malani

1993-1994

Shaikh M.l.. Baugwala

Shaikh M.L. Baugwala

1997-1998

satynarayan chandak

Shri. Narayan Chandak

2001-2002

Shri. Gopal Holani

Shri.Gopal Holani

2005-2006

AISA Data 2-19

Shri. Vipin Gujrani

2008-2010

vijay jaiswall 1213

Shri.Vijay Jaiswal

2012-2013

shripad kulkarni 1617

Shri. Shripad Kulkarni

2016-2017

jl rathi

Shri. J.L. Rathi

1994-1995

Shri Mandadas Jalnaala

Shri. Madandas Jalnawala

1998-1999

AISA Data 2-12

Shri. Purushottam Heda

2002-2003

AISA Data 2-16

Shri. Gopal Patel

2006-2007

AISA Data 2-20

Shri. Rajkumar Navandar

2010-2011

shailesh desshpande 1314

Shri. Shailesh Deshpande

2013-2014

manish bhandari1718

Shri. Manish Kulkarni

2017-2018

S. K. Jain

Shri. S. K. Jain

1995-1996

Shirish Khandare

Shri. Shirish Khandare

1999-2000

Shri Praful Malani

Shri. Praful Malani

2003-2004

AISA Data 2-17

Shri. Deepak Pahade

2007-2008

jayant soni 1112

Shri. Jayant Soni

2011-2012

nitin somani 1415

Shri.Nitin Somani

2014-2015